فرا رسیدن ماه شعبان مبارک

19:34 1400/12/16 - چند بعد

فرا رسیدن ماه شعبان مبارک

سلام بر شعبان و اعیادش
سلام بر حسین و عباسش
سلام بر سجاد و سجودش
سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش
آغاز ماه رسول خدا
ماه شادی آل الله مبارک باد